Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《跗》

Library Resources
1 跗:
跗:足趾也。甫无切,二十一。

2 跗:
趺:上同又跏趺大坐。

3 跗:
肤:皮肤又美也,傅也。

4 跗:
肤:上同。

5 跗:
邞:古县名在琅邪。

6 跗:
鈇:鈇钺。

7 跗:
衭:衣前襟。

8 跗:
㠸:上同。

9 跗:
玞:珷玞美石次玉。

10 跗:
𩿧:䳤𩿧鸟名三首六足六目三翼。

11 跗:
𧀴:地𧀴药名。

12 跗:
簠:簠簋祭器。又方羽切。

13 跗:
夫:丈夫又羌复姓后秦建威将军夫蒙大羌。

14 跗:
鳺:䳕鸠鸟。

15 跗:
柎:拦足。

16 跗:
扶:公羊传云扶寸而合注云侧手曰扶案指曰寸。

17 跗:
𩬙:𩬙髻本也。

18 跗:
𩵩:𩵩鯕鱼名。

19 跗:
䄮:里䄮玉篇云再生稻也。

20 跗:
䃿:祭名。

21 跗:
妋:玉篇云贪皃。

URN: ctp:n290865