Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《门》

Library Resources
1 门:
门:问也,闻也,字从两戸亦姓。《周礼》云:公卿之子入王端之左敎以六艺谓之门子其后氏焉又汉复姓十四氏左传鲁卿东门襄仲宋乐大心爲右师居桐门后因氏焉伍子胥抉眼吴门因谓子胥门子孙乃以胥门爲氏吴有胥门巢丗本晋大夫下门牎齐临淄大夫车门遽陈有鬬门氏战国策有雍门周魏侯嬴爲夷门抱关者后姓夷门氏吕氏春秋有阳门介夫后以阳门爲氏古今表有逢门子豹宋诸公子食采于木门者后遂爲氏汉书儒林传有阙门庆忌何氏姓苑云弋门氏今渔阳人又有剌门氏。莫奔切,十三。

2 门:
扪:以手抚持。

3 门:
樠:木名。

4 门:
虋:赤粱粟也,俗作𧄸。

5 门:
璊:玉色赤也。

6 门:
亹:浩亹地名出汉书。《地理志》云:浩音鸽。

7 门:
𤅣:上同。

8 门:
怋:怋怋不明又乱也。

9 门:
䫒:头多殟䫒。

10 门:
𣯩:赤色罽名。

11 门:
䟂:行遟。

12 门:
䊟:粥凝。

13 门:
𪈿:比翼鸟也。

URN: ctp:n293016