Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《庭》

Library Resources
1 庭:
庭:门庭又直也,亦州名即汉车师后王庭之地本乌孙国土也,其前王庭即交河县是也。特丁切,二十一。

2 庭:
停:息也,定也,止也。

3 庭:
鼮:鼮鼠豹文汉武帝得此鼠孝廉郎终军识之赐绢百匹。

4 庭:
莛:草茎。

5 庭:
葶:葶苈。

6 庭:
筳:竹筳。

7 庭:
亭:今亭子名。《释名》云:亭停也,人所停集也,汉典职曰洛阳二十街街一亭十二城门门一亭也。

8 庭:
聤:耳出恶水。

9 庭:
霆:雷霆。

10 庭:
渟:水止。

11 庭:
𩹇:鱼名。

12 庭:
綎:绶也。

13 庭:
娗:好皃。

14 庭:
㼗:甎也。

15 庭:
𧖧:定息。

16 庭:
挺:县名在胶东。又徒顶切。

17 庭:
楟:山棃木名。

18 庭:
蜓:蜻蜓亦蟪蛄别名。

19 庭:
廷:风俗通云廷者平也,又正也,国家朝廷也。《释名》云:廷停也,人所停集之处《汉书》曰:廷尉秦官也,应劭曰古官也。

20 庭:
㹶:猱㹶猨属。

21 庭:
𧓴:埤篬云蚕二眠。

URN: ctp:n297030