Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 武

《武》

Library Resources
1 武:
武:止戈爲武又迹也,曲礼曰堂上接武又州名本自白马玄地魏文徙武都郡于美阳今好畤县界武都古城是也,后魏平仇池山筑城置武都鎭即今州是也,亦姓风俗通云宋武功之后汉有武臣又汉复姓六氏汉有乗黄令武安恭出自武安君白起之后风俗通云汉武强侯王梁其后因封爲氏丗本云夏时有武罗国其后氏焉何氏姓苑有广武氏出自陈馀之后又武成氏武仲氏又虏复姓西秦録有武都氏。文甫切,二十四。

2 武:
舞:歌舞。《左传》云:舞所以节八音而行八风也。《周礼》云:乐师掌国学之政以敎国子小舞也。《山海经》云:帝后八子始爲舞又姓出何氏姓苑。

3 武:
儛:上同。

4 武:
妩:妩媚。

5 武:
侮:侮慢也,侵也,轻也。

6 武:
𦌬:牎中网也。

7 武:
怃:怃然失意皃。《说文》爱也,一曰不动也。

8 武:
㒇:上同。

9 武:
珷:珷玞石次玉。

10 武:
碔:上同。

11 武:
庑:堂下也。

12 武:
𢋑:籀文。

13 武:
甒:罂甒。

14 武:
潕:水名在南阳。

15 武:
鹉:鹦鹉鸟名能言。

16 武:
䳇:上同。

17 武:
𢜮:爱也。《说文》抚也。

18 武:
膴:土地腴美膴膴然也。

19 武:
瞴:微视之皃。

20 武:
娬:好也。

21 武:
敄:强也。

22 武:
䒉:长艇船也。

23 武:
䍙:雉网。

24 武:
𤍍:蕃滋生长。《说文》丰也,隷省作无今借爲有无字。

URN: ctp:n300245