Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 丙

《丙》

Library Resources
1 丙:
丙:辰名。《尔雅》云:太𡻕在丙曰柔兆又光也,明也,又姓风俗通云齐有大夫丙歜。兵永切,九。

2 丙:
昞:亮也,亦作昺。

3 丙:
怲:忧也。

4 丙:
邴:邑名在泰山又姓左传晋有大夫邴预。又音柄。

5 丙:
炳:炳焕明也。

6 丙:
秉:执持又十六斗曰薮十薮曰秉又姓汉书有秉汉。

7 丙:
窉:《尔雅》云:三月爲窉本亦作寎又兄病孚命区。咏三切。

8 丙:
苪:著也。

9 丙:
蛃:蛃虫名。

URN: ctp:n303470