Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 制

《制》

Library Resources
1 制:
制:禁制又断也,止也,胜也。《说文》作𠛐裁也,从刀从未物有滋味可裁断也。征例切,十八。

2 制:
𠛐:见上注。

3 制:
𦜗:鱼酱亦作𨡐。

4 制:
淛:水名。

5 制:
制:制作又裁也。

6 制:
䎺:入意一曰闻也。

7 制:
晢:星光也,亦作晣。又音折。

8 制:
䇽:方言云自关而西谓簟或谓之䇽。

9 制:
𢝃:𢝃妇孕病皃。

10 制:
㝂:蝗子。

11 制:
䱥:鱼名可爲酱。

12 制:
䀸:目光也。又丑丗切。

13 制:
狾:狂犬。

14 制:
𥍭:矛也。

15 制:
䩢:刀鞞。

16 制:
䭁:臭败之味。

17 制:
𤴟:𤴟古人姓。

18 制:
迣:迾也,度也。

URN: ctp:n306847