Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 晋

《晋》

Library Resources
1 晋:
晋:进也,又州名尧所都平阳禹贡兾州之域春秋时晋地秦属河东郡后魏爲唐州又爲晋州尔雅晋有大陆之薮今钜鹿是也,亦姓本自唐叔虞之后以晋爲氏魏有晋鄙。即刃切,十。

2 晋:
㬜:上同出。《说文》。

3 晋:
搢:搢绅之士搢笏而垂绅又插也。

4 晋:
缙:浅绛色又古有缙云氏。

5 晋:
䗯:虫名又蛤属。

6 晋:
进:前也,善也,𦫵也,登也,又姓出何氏姓苑。

7 晋:
枃:凡织先经以枃梳丝使不乱出埤苍。

8 晋:
瑨:美石次玉。

9 晋:
璡:上同。又音津。

10 晋:
𦎷:羊名。又亭名切。

URN: ctp:n307898