Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《稕》

Library Resources

Library Resources
1 稕:
稕:朿秆也。之閠切,六。

2 稕:
𦽑:上同。

3 稕:
谆:告之丁宁。

4 稕:
𥇜:钝目。

5 稕:
盹:上同。

6 稕:
訰:訰訰乱也。

𡺲

Library Resources
1 𡺲:
𡺲:髙也,长也,险也,峭也,速也。私閠切,十三。

2 𡺲:
峻:上同。

3 𡺲:
浚:深也。

4 𡺲:
浚:水名在衞亦浚仪县名。

5 𡺲:
陖:亭名在冯翊。《说文》曰:陗髙也。

6 𡺲:
埈:上同。

7 𡺲:
迅:疾也。又音信。

8 𡺲:
鵕:鵕䴊似凤。《说文》曰:鷩也,汉初侍中服鵕䴊冠。

9 𡺲:
𢏤:弓彇。

10 𡺲:
奞:奋奞鸟张羽毛也。

11 𡺲:
𧸩:𧸩益。

12 𡺲:
晙:早也。又音俊。

13 𡺲:
迿:早也。又音俊。

Library Resources
1 殉:
殉:以人送死。辞闰切,四。

2 殉:
徇:自衒名行。

3 殉:
侚:以身从物。

4 殉:
𢓈:巡师宣令又从也,或作徇。

Library Resources
1 儁:
儁:智过千人曰儁又羌复姓有儁蒙氏。子峻切,十二。

2 儁:
俊:上同。

3 儁:
晙:早也。

4 儁:
餕:食馀。

5 儁:
畯:田畯农夫诗传曰田大夫也。

6 儁:
骏:马之俊周穆王有八骏骅骝騄駬赤𩦸白兔牺渠黄逾盗骊山子。又音峻。

7 儁:
㕙:㕙古东郭之狡兔名。又音逡。

8 儁:
𪕞:石鼠出蜀毛可作笔。

9 儁:
寯:人中最才。

10 儁:
焌:然火。

11 儁:
㼱:猎之韦袴。《说文》曰:柔韦也。又音耎。

12 儁:
𤮪:上同。又而陇切。

Library Resources
1 舜:
舜:虞舜仁圣盛明曰舜。《说文》作䑞草也,楚谓之䔰秦谓之藑蔓地连华象形。舒閠切,八。

2 舜:
䑞:见上注。

3 舜:
蕣:木槿。

4 舜:
瞬:瞬目自动也。

5 舜:
瞚:并上同。

6 舜:
眴:并上同。

7 舜:
䀢:亦同见公羊传。

8 舜:
鬊:毛皃礼注云乱发也。

Library Resources
1 閠:
閠:閠馀也,易曰五𡻕再閠史记曰黄帝起消息正閠馀汉书音义曰以𡻕之馀爲閠。如顺切,三。

2 閠:
润:润泽也,又益也。

3 閠:
䏰:汉𦚧䏰县名地下湿多𦚧䏰虫𦚧音蠢。

Library Resources
1 顺:
顺:从也。食閠切,二。

2 顺:
揗:《说文》摩也。

URN: ctp:n307959