Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 弗

《弗》

Library Resources
1 弗:
弗:《说文》犞也。分勿切,二十。

2 弗:
绂:绶也。

3 弗:
黻:黼黻。

4 弗:
綍:大索葬者引车。

5 弗:
绋:上同。

6 弗:
芾:草木盛也。

7 弗:
巿:《说文》曰:韠也,上古衣蔽前而已巿以象之天子朱巿诸侯赤巿大夫葱衡从巾象连带之形经典作芾。

8 弗:
韍:上同。

9 弗:
不:与弗同。又府鸠、方久二切。

10 弗:
𨚓:姓也,汉有九江太守𨚓修。

11 弗:
翇:《说文》曰:乐舞执全羽以祀社稷也,周礼作帗。

12 弗:
柫:连枷杖打谷者出方言。

13 弗:
𡗻:大也。

14 弗:
髴:妇人首饰。

15 弗:
冹:寒冰皃。

16 弗:
帗:毳。又音拨。

17 弗:
𩖼:风皃。

18 弗:
笰:舆后笰也。

19 弗:
𤊸:熚𤊸鬼火。《说文》作𤒓。

20 弗:
甶:鬼头。

URN: ctp:n312880