Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 薛

《薛》

Library Resources
1 薛:
薛:国名亦姓出河东新蔡沛国髙平四望本自黄帝任姓之后裔孙奚仲居薛历夏殷周六十四代爲诸侯周末爲楚所灭后遂氏焉。《说文》作𧀼草也。私列切,十九。

2 薛:
䥍:田器。

3 薛:
绁:系也。《左传》云:臣负羇绁杜预云绁马缰也,亦作绁俗作靾。

4 薛:
緤:上同。

5 薛:
亵:里衣。

6 薛:
辥:《说文》辠也,凡从辥者经典通作薛。

7 薛:
泄:漏泄也,歇也,亦作泄又姓左传郑大夫泄驾。又馀制切。

8 薛:
渫:治井亦除去又姓渫子古贤者出韩子。

9 薛:
禼:字林云虫名也,又殷祖也,或作偰又作契。

10 薛:
𥝁:古文。

11 薛:
媟:狎也,慢也。《说文》嬻也。

12 薛:
齛:亦作齥。《尔雅》云:羊曰齥。

13 薛:
䊝:𥻦䊝。

14 薛:
𣽒:𣽒注。

15 薛:
𣊓:晦也。

16 薛:
絬:坚絬。

17 薛:
㡜:残帛。又音雪。

18 薛:
疶:痢也,亦作𤵺。

19 薛:
㔎:断也。

URN: ctp:n314234