Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 咢

《咢》

Library Resources
1 咢:
咢:徒击皷谓之咢诗云或歌或咢。《说文》作㖾哗讼也。五各切,二十五。

2 咢:
愕:惊也。

3 咢:
鄂:国名在武昌又姓汉安平侯鄂君。

4 咢:
谔:謇谔直言。

5 咢:
𠟎:《说文》曰:刀劔刄也。

6 咢:
𧊜:《说文》曰:似𧋍蜴长一丈水潜吞人即浮出日南。

7 咢:
𧍞:上同。

8 咢:
遌:心不欲见而见曰遌。

9 咢:
萼:花萼。

10 咢:
锷:劔端。

11 咢:
𡅡:籀文。

12 咢:
崿:崖崿。

13 咢:
鹗:鸟名。

14 咢:
鰐:鱼名。

15 咢:
噩:《尔雅》云:太歳在酉曰作噩亦作咢。

16 咢:
㗁:口中断㗁出字统。

17 咢:
腭:上同。

18 咢:
颚:严敬曰颚。

19 咢:
𡾙:山峯。

20 咢:
鑩:以铁作钩物也。

21 咢:
偔:多也。

22 咢:
堮:圻堮。

23 咢:
𡓐:上同。

24 咢:
㮙:穽也。

25 咢:
湂:水名。

URN: ctp:n314848