Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《岁除》

Library Resources
1 岁除:

2 岁除:
《吕氏春秋注》曰:前岁一日,击鼓驱疫疠之鬼,谓之逐除,亦曰傩。《论语》曰:乡人傩,孔子朝服立于阼阶。张衡《东京赋》曰:卒岁大傩。

3 岁除:
《荆楚记》曰:岁暮家家具肴蔌,谓宿岁之储,以迎新年,相聚酣饮。
又曰:岁前又为藏钩之戏。《辛氏三秦记》曰:昭帝母钩弋夫人手拳而国色,帝披之得钩。人人学藏钩亦法此。钩亦作驱。
又曰:留宿岁饭至新年,十二月则弃之街衢,以为去故纳新也。

4 岁除:
唐太宗文皇帝《守岁诗》曰:暮景斜芳殿,年华丽绮宫。寒辞去冬雪,暖带入春风。阶馥舒梅素,盘花卷烛红。共欢新故岁,迎送一宵中。
又曰:岁阴穷暮纪,献节启新芳。冬尽今宵促,年开明日长。冰消出镜水,梅散入风香。对饮欢经宴,倾壶待曙光。

5 岁除:
又《于太原召侍臣赐宴守岁诗》曰:四时运灰管,一夕变冬春。送寒余雪尽,迎岁早梅新。

6 岁除:
梁庾肩吾《岁尽应令诗》曰:岁序已云殚,春心不自安。聊开百叶酒,试奠五辛盘。金薄图神燕,朱泥印鬼丸。梅花应可折,惜为雪中看。

7 岁除:
隋薛道衡《岁穷应教诗》曰:故年随夜尽,初春逐晚生。方验从军乐,饮至入西京。

URN: ctp:n363270