Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 关中诸水

《关中诸水》

Library Resources
1 关中诸水:
戏水

2 关中诸水:
《水经注》曰:戏水,出骊山鸿谷,北历戏亭,即周幽王死处,《西征赋》所谓“兵败戏水之上,身死骊山之北”是也。

3 关中诸水:
漆水

4 关中诸水:
《山海经》曰:榆次之山,漆水出焉,北流注于渭。

5 关中诸水:
《水经注》曰:漆水,出扶风杜阳县俞山,东北入于渭,周太王去邠渡漆,逾梁山止岐下,故《诗》云:“自土沮漆。”又曰:“率西水浒,至于岐下。”

6 关中诸水:
湫水

7 关中诸水:
《史记》曰:朝那有湫泉,即华西名川也。苏林曰:泉方四十里,湛然不流,冬夏不增减,不生草木,能兴云致雨,民旱祷之。

8 关中诸水:
《周地记》曰:杨班为姚苌将,居黄梁谷,其西有小谷,由来无水。夜忽有人声云,湫神移徙借车牛,如有影响,至西谷中,忽有水方二百步,其水深浅不测,冬夏湛然。每水旱,百姓祈福屡应也。

9 关中诸水:
鱼龙水

10 关中诸水:
《水经注》曰:有一水出县西山,人谓曰小陇山,其水东北流,历涧注以成潭,出五色鱼,俗以为龙而莫敢捕采,谓是水为鱼龙水。

URN: ctp:n366944