Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《波》

Library Resources
1 波:
《释名》曰:风吹水成文为澜。澜,连也,波体转流相及连也。小波曰沦,沦,伦也。水文相次有伦理也。

2 波:
《诗》曰:有豕白蹢,烝涉波矣。

3 波:
《魏志》曰:魏明帝至广陵,临江观兵,见波涛汹涌,叹曰:“此天所以限南北也。”遂归。
又曰:徐宣从文帝于广陵,六军乘舟,风浪暴起,帝船回倒,宣时病在后,凌波独前,群僚无至者,帝壮之,迁尚书。

4 波:
《益都耆旧传》曰:张霸为会稽太守,入海捕贼,遭疾风晦冥,波水涌起,士卒惊白霸,霸曰:“无得恐,太守奉法追贼,风必不为害。”须臾风静波止。

5 波:
《庄子》曰:孔子游乎与缁帷之林,休坐乎杏坛之上,有渔父者,孔子曰:“其圣人与?”乃下求之。渔父语讫刺船而去,延缘苇间,颜渊还车,子路授绥,孔子不顾,待水波定,不闻挐音,而后敢乘。挐,船棹也。

6 波:
《淮南子》曰:武王伐纣,渡盟津,阳侯之波逆如击,疾风晦冥,人马不相见。于是,武王左操黄钺,右执白旄,瞋目而麾之曰:“余在,天下谁敢害吾意者!”于是风霁波罢。
又曰:楚国之人有乘船而遇大风者,波至而恐,自投于水。非不贪生而畏死,或恐死而忘生也。

7 波:
《世说》曰:桓宣武在南州,与会稽王会于溧洲,于时漾舟江侧,谢公亦在,狂风忽起,波浪鼓涌,非人力所制,桓有惧色,会稽王亦微异,惟谢公怡然自若。顷间风止,桓问谢曰:“向那得不惧?”谢徐笑答曰:“何有三才同尽理。”

8 波:
《孔丛子》曰:子顺谓韩王曰:“胡越之人同舟济江,中流遇风波,其相救如左右手,所患同也。”

9 波:
《广雅》曰:阳侯,涛大波也。

10 波:
《战国策》曰:或谓公叔曰:“乘舟漏而不塞,则舟沉矣;塞漏舟而轻阳侯之波,则舟覆矣。今公自以辩于薛公,是塞漏舟而轻阳侯之波也。

URN: ctp:n367438