Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 太昊庖犧氏

《太昊庖犧氏》

Library Resources
1 太昊庖犧... :
《皇王世紀》曰:太昊帝庖犧氏,風姓也,蛇身人首,有聖德,都陳。作瑟三十六弦。燧人氏沒,庖犧氏代之,繼天而生,首德於木,為百王先。帝出於震,未有所因,故位在東方,主春。象日之明,是稱太昊。制嫁娶之禮,取犧牲以充庖廚,故號曰庖犧皇。后世音謬,故或謂之,「宓犧」。一解云:宓古伏字。后誤以宓為密,故號曰密犧。一號雄皇氏,在位一百一十年。

2 太昊庖犧... :
《易下·系辭》曰:古者庖犧氏之王天下,仰則觀象於天,俯則觀法於地,中觀鳥獸之丈,與天地之宜。近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情,結繩而為網罟,以畋以漁,蓋取諸《離》。

3 太昊庖犧... :
《河圖》曰:伏犧禪於伯牛,鉆木作火。

4 太昊庖犧... :
《易坤靈圖》曰:宓犧時,立元部,民易理。

5 太昊庖犧... :
《易通卦驗》曰:宓犧方牙蒼精作《易》,無書以畫事。鄭玄曰:宓犧時質樸,作易以為政令而不書,但以畫其事之形象而已。

6 太昊庖犧... :
《詩含神霧》曰:大跡出雷澤,華胥履之,生庖犧。宋均注曰:雷澤地名。華胥伏母。

7 太昊庖犧... :
《禮含文嘉》曰:伏者,別也。犧者,獻也,法也。伏犧德洽上下,天應之以鳥獸文章,地應之以龜書。伏犧乃則象作《易》卦。

8 太昊庖犧... :
《左傳》曰:郯子曰:「太皞氏以龍紀,故為龍師,而龍名。」杜預注曰:太皞伏犧氏,風始祖也。有龍瑞,故以龍令官。

9 太昊庖犧... :
《春秋內事》曰:伏犧氏以木德王天下。天下之人未有室宅,未有水火之和,於是乃仰觀天文,俯察地理,始畫八卦,定天地之位,分陰陽之數,推列三光,建分八節,以文應氣,凡二十四氣,消息禍福,以制吉凶。
又曰:天地開辟,五緯各在其方,至伏犧乃合,故以為元。

10 太昊庖犧... :
《孝經援神契》曰:伏犧氏,曰角、衡、連珠。宋均曰:伏羲木精人也。日角者,骨表,取象日所出房所立有星,衡中有骨表而連珠象玉衡有星也。
又曰:《鉤命訣》曰:「華胥履跡,怪,生皇犧。」跡,靈威仰之跡也。履跡而生,以為奇怪也。

11 太昊庖犧... :
《遁甲開山圖》曰:仇夷山西絕孤立,太昊之治,伏犧生處。

12 太昊庖犧... :
《帝系譜》曰:伏犧,人頭蛇身,以十月四日人定時生。

13 太昊庖犧... :
崔實《政論》曰:太昊之世,設九庖之官。

14 太昊庖犧... :
魏陳思王曹植《庖犧贊》曰:木德風姓,八卦創焉。龍瑞名官,法地象天。庖犧廚祭祀,罟網魚畋。瑟以象時,神德通玄。

URN: ctp:n367821