Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《帝盘庚》

Library Resources
1 帝盘庚:
《书》曰:盘庚五迁,将治亳殷,自汤至盘庚,凡五迁都,治亳殷也。民咨胥怨。胥,相也。民不欲徙,乃咨嗟忧愁,相与怨其上也。

2 帝盘庚:
《史记》曰:帝盘庚之时,殷已都河北,盘庚渡河南,复居成汤之故居。乃五迁,无定处,殷民咨胥皆怨,不欲徙。遂涉河南,治亳,行汤之政。然后百姓由宁,殷道复兴,诸侯来朝,以其遵成汤之德也。在位二十八年。崩,弟小辛立。

3 帝盘庚:
《纪年》曰:盘庚旬,自亳迁于北蒙,曰殷。

4 帝盘庚:
《帝王世纪》曰:帝盘庚徙都殷,始改商曰殷。
又曰:亳殷,今偃师是也。然则殷有三亳,二亳在梁国,一亳在河南。谷熟为南亳,即今都也。蒙为北亳,即景亳,汤所盟地。偃师为西亳,即盘庚所徙者。

URN: ctp:n368195