Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《楚義帝》

Library Resources
1 楚義帝:

2 楚義帝:
《尚書中侯》曰:空受之帝立。

3 楚義帝:
《史記》曰:項梁聞陳王定死,召諸別將會薛計事。沛公亦起沛,往焉。居鄛人范增,好奇計,往說項梁曰:「秦滅六國,楚最無罪。自懷王入秦不反,楚人憐之至今,故楚南公曰:『楚雖三戶,亡秦必楚。』今陳勝首事,不立楚后而自立,其勢不長。今君起江東,楚蜂起之將爭附君者,以君世世楚將,為能復立楚后也。」梁然其言,乃求楚懷王孫心在民間,為人牧羊,立以為楚懷王,從民所望。陳嬰為楚上柱國,與懷王都盱眙。秦滅,尊懷王為義帝。《漢書》曰:義帝名心也。項羽謂諸將曰:「天下初發難時,假立諸侯後以伐秦。然身被堅執銳首事,暴露於野三年,滅秦定天下者,皆將相諸君與籍之力也。義帝雖無功,故當分其地而王之。」諸將皆曰:「善。」漢元年四月,諸侯罷戲下,各就國。項王出之國,使人徙義帝,曰:「古之帝者地方千里,必居上游。」乃徙義帝長沙,都郴縣。其群臣稍叛之,乃陰令衡山、臨江王擊殺之江中。

URN: ctp:n368425