Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 武悼楊皇后

《武悼楊皇后》

Library Resources
1 武悼楊皇... :
《晉書后妃列傳》曰:后諱芷,字季蘭,小字男涓,武帝繼室也,太傅楊駿女。咸寧二年,即后位。婉嬺音翳,才色映椒房,寵禮尤隆。后無子。賈庶人為太子妃時,數以肆情忌嫉,失帝意,帝慮始終之事,欲廢焉。后為妃陳請曰:「賈公有勛於王府,猶將數世宥之,況賈妃親則其子。夫妒忌,亦婦人之常事,不足以一眚而忘大德。」帝納焉。晏駕,尊曰皇太后。賈庶人五日一朝,后既喪所,夫常有戚容,庶人謂不悅在己,愈自嫌。及星辰有變,占於母家不利,殿中典兵中郎孟觀等遂進勸庶人:「有先倡者有福,后廢者受禍。」庶人遂陷誅后父駿三族及內外親屬,遷后於永寧宮。賈庶人尋諷百僚,奏太后廢為庶人,母龐付廷尉行刑。詔初欲宥之,卒不可。事奏,太后截發稽顙稱妾,以請母於賈庶人,而龐遂見刑。后不勝憂哀,崩於幽宮,春秋三十有四。謚曰武悼皇后。

2 武悼楊皇... :
《晉后略》曰:賈后既殺楊庶人於金墉城,又信妖巫,謂人既死,必訴怨於先帝,乃覆而殯之,施諸厭劾符書藥物以合瘞之。

URN: ctp:n369756