Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 玄宗杨皇后

《玄宗杨皇后》

Library Resources
1 玄宗杨皇... :
《唐书》曰:玄宗元献皇后杨氏,弘农华阴人。后景云元年八月,选入太子宫。时太平公主用事,尤忌东宫。宫中左右持两端,而潜附太平者,必阴伺察,事虽纤芥,皆闻于上,太子心不自安。后时方娠,太子密谓侍读张说曰:“用事者不欲吾多息裔,恐祸及此妇人,其如之何?”密令说怀去胎药而入,太子于曲室躬自煮药,醺然似寐,梦神人覆鼎。既寤如梦,如是者三。太子异之,告说,说曰:“天命也,无宜他虑。”既而太平诛,后果生肃宗皇帝。太子妃王氏无子,后班在下,后不敢母肃宗。王妃抚鞠,慈甚所生。开元中,肃宗为忠王,后为妃,又生宁亲公主。张说以旧恩特承宠异,说亦奇忠王仪表,心知运历所锺,故宁亲公主降说子垍。开元十七年,后薨,葬细柳原。

URN: ctp:n369913