Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王妃》

Library Resources
1 王妃:
《史記》曰:趙王友以諸呂女為后,弗愛,愛他姬。諸呂女妒怒,讒之太后,誣以罪。太后怒,以故召趙王。趙王至,置邸,不見,命衛士圍收之,弗與食。趙王餓,乃歌曰:「諸呂用事兮劉氏危,迫脅王侯兮強授我妃。我妃既妒兮誣我以惡,讒女亂國兮上曾不寤。」

2 王妃:
《續漢書》曰:樂安陳夫人,孝質皇帝母也。家本魏郡,少以伎入孝王家,得幸,生質帝。梁冀欲專國權,令帝母不得至京都。又帝短祚,是以外家無他寵。帝拜夫人為王妃。

3 王妃:
范曄《後漢書》曰:董卓置弘農王於閣上,使郎中令李儒進鴆。王乃與妻唐姬及宮人別,坐者皆歔欷。王謂姬曰:「卿王者妃,勢不復為吏民妻。自愛,從此長辭!」遂飲藥而死,時年十八。唐姬,潁川人也。王薨,歸鄉里。父欲嫁之,姬誓不許。及李傕破長安,遣兵抄關東,略得姬。傕因欲妻之,不聽,而終不自名。尚書賈詡知之,以狀白獻帝。帝聞感愴,乃下詔迎姬,置園中,使侍中持節拜為弘農王妃。

4 王妃:
《魏志》曰:中山恭王袞得病,詔遣太醫視疾。又遣太妃、沛王林并就省疾。
又曰:彭城王據,建安十六年,封范陽侯。以環太妃彭城人,徙封彭城。

5 王妃:
《吳志》曰:吳主孫權謝夫人,會稽山陰人也。父煚。權聘以為妃,愛幸有寵。后權納姑孫徐氏,欲令謝下之,不肯,由是失志,早卒。
又曰:吳王孫權徐夫人,吳郡富春人也。祖父真,與權父堅相親,堅以妹妻真,生琨。琨生夫人,初適同郡陸尚。尚卒,權為討虜將軍在吳,娉以為妃,后母養子登。後權遷移,以夫人妒忌,廢處吳。積十余年,尋卒。

6 王妃:
臧榮緒《晉書》:賈充前妻李氏生二女荃、濬。禁錮解,荃等屢請充迎其母,而父不判。充當鎮關中,屯軍城西,為供帳,受百官餞。荃、濬遂突出於坐中,叩頭流血,訴充并陳說群客以母應還之意。荃是齊獻王之妃,眾賓皆驚起散出。充甚愧愕。

7 王妃:
《晉中興書》曰:海西李皇后庾氏,字道憐,司空冰女也。初為海西王妃,海西即位,拜為皇后。泰和元年,崩,葬敬平陵。海西公夫人無子。
又曰:簡文皇后王氏,字蘭姬。后以冠族,太宗納焉。初為會稽王妃,生子道生,為世子。并失太宗意,后及道生俱被幽廢,以憂薨。烈宗踐祚,追尊曰順皇后。
又曰:中宗母太妃夏侯氏,字光姬,一字銅镮。太妃為恭王妃,生中宗。王薨,中宗嗣立,稱王太妃。永嘉元年,薨,還葬瑯琊。
又曰:元敬皇后虞氏,字孟母,濟陽外黃人。中宗之為王,納后為妃。永嘉六年,薨。
又曰:康獻皇后褚氏,字蒜,大傅裒之女也。后以名家,入為瑯琊王妃。生孝穆皇帝。

8 王妃:
蕭子顯《齊書》曰:隋郡王子隆,字云興。娶尚書令王儉女為妃。上以子隆能屬文,謂儉曰:「我家東阿重出,實為皇家蕃屏。」

9 王妃:
《後魏書》曰:元匡為太宗正卿、河南邑中正,奏「親王及始蕃、二王蕃妻悉有妃號,而三蕃已下皆謂妻,上不得同為妃名,而下不如五品已上有命婦之號,竊以為疑。」詔曰:「夫貴於朝,妻榮於室,婦人無定,升降從夫。三蕃既啟王封,妃名亦同等。妻者,齊也,理於紀齊,可從妃例。」自是三蕃王妻名號始定。
又曰:陽平王顯,詔曰:「顯所生親李,誕育懿胤,儀形蕃國,母緣子貴,義著《春秋》。可授陽平王太妃,以申典例。」

URN: ctp:n370349