Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《圈》

Library Resources
1 圈:
《史记》曰:窦太后好黄老书,召辕固问老子书,固曰:“此家人言耳。”太后怒曰:“安得司空城旦书乎?”乃使固入圈击豕。

2 圈:
《汉书》曰:孝武帝作建章宫,度为千门万户,其西则数十里虎圈。
又曰:李禹有宠于太子,然好利,亦有勇。尝与侍中贵人饮,侵陵之,莫敢应。后诉之上,上召禹,使制虎,悬下圈中,未至地,有诏引出之,禹从洛中以剑斫绝累,欲刺虎。师古曰:落与络同,谓当时繦络而下也。累,索也。上壮之,遂救止焉。

3 圈:
《三辅故事》曰:师子圈在建章宫西南。

4 圈:
《列士传》曰:秦召公子无忌,忌不行,使朱亥奉璧。秦王大怒,将朱亥著虎圈中,亥瞋目视虎,虎不敢动。

5 圈:
《郡国志》曰:雍州虎圈在通化门东二十五里。秦王置朱亥于其中,亥瞋目,虎不敢动。

6 圈:
汉文帝问上林尉处及冯婕妤,当熊在此。

7 圈:
《汉宫殿疏》曰:有彘圈,有师子圈,武帝造。秦故虎圈,周匝三十五步,长二十步,西去长安十五里。

URN: ctp:n374220