Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 通直散騎常侍

《通直散騎常侍》

Library Resources
1 通直散騎... :
陶氏《職官要錄》曰:晉太始十年,詔東平王楙為員外常侍,通直殿中,與散騎常侍通直。通直之號,蓋自此始也。

2 通直散騎... :
朱鳳《晉書》曰:左軍陳與騫之子以父老求去職,宿衛不宜曠,詔以為通直常侍。

3 通直散騎... :
《宋書》曰:通直散騎常侍,員四人,魏末散騎常侍又有在員外。晉武帝使二人與散騎常侍通員直,故謂之通直散騎常侍。晉江左置四人。

4 通直散騎... :
《梁書》曰:鮑泉嘗乘高幰車,從數十,左右傘蓋,服玩甚精。道逢國子祭酒王承,承疑非舊貫,遣訪之。泉從者答曰:「鮑通直。」承怪焉,復欲辱之,遣逼車問:「鮑通直復是何許人,而得如此!」都下少年,遂為口實,見尚豪華人相戲曰:「鮑通直復是何許人,而得如此!」以之為笑謔。

5 通直散騎... :
《北齊書》曰:張景仁除通直散騎常侍,及奏,御筆點通直字,遂為正常侍也。

6 通直散騎... :
《隋書》曰:許善心加通直散騎常侍,聘於隋,遇高祖伐陳,禮成而不獲反命,累表請辭,上不許,留縶賓館。及陳亡,高祖遣使告之,善心素服,號哭於西階之下,藉草東向,經三日,敕書唁焉。明日有詔就館,拜通直散騎常侍,賜衣一襲。善心哭,盡哀,入房改服復出,北面立,垂涕再拜受詔。明日乃朝,伏泣於殿下,悲不能興。上顧左右曰:「我平陳國,惟復此人,既能懷其舊君,即是我誠臣也。」敕以本官直門下省,賜物千段,馬二十匹。

URN: ctp:n375370