Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《太府卿》

Library Resources
1 太府卿:
《六典》曰:太府卿之職,掌邦國賦貨之事,總京都四市、平準、左右藏、常平八署之官屬,舉其綱目,修其職務;少卿為之貳。以二法平物:一曰度量,二曰權衡。

2 太府卿:
《周禮》曰:天官屬有太府下大夫,掌貢賦,受其貨賄之入。

3 太府卿:
《梁書》曰:天監七年,置太府,班第十三,掌金帛,府帑,統右藏令、上庫丞、太市、南市、北市令、關津亦皆屬焉。

4 太府卿:
《後魏書》曰:楊播字延慶,弘農華陰人也。播少修敕,奉親盡禮。累遷右衛將軍,從車駕南巡,到懸瓠除太府卿。

5 太府卿:
《唐書》曰:楊崇禮為太府少卿,雖錢帛充仞,丈尺間皆躬自省閱,時議以為稱職。擢拜太府卿,每歲勾剝省便常出數百萬貫。在職二十年,公清如一。時太平日久,御府財物山積,以為經楊卿者,無不精好。

6 太府卿:
《唐書·官品志》曰:太府卿位視宗正,掌金帛府帑,統右藏令。

URN: ctp:n375814