Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《太子詹事》

Library Resources
1 太子詹事:
《六典》曰:太子詹事之职,掌统东宫三寺、十率府之政令,辨其纲纪而修其职务;少詹事为之贰。凡太子立官之典制,皆视其事而承受焉。

2 太子詹事:
《俗说》曰:江夷为右仆射,主上欲用其领詹事,语王淮:“卿可觅比例。”淮对曰:“臣当出外寻访。”淮后见主上,问:“近所道事,卿已得比例未?”淮曰:“惟谢琰右仆射领詹事。”琰即谢公之子。恐夷非其例,事遂不行。

3 太子詹事:
应劭《汉官仪》曰:詹事,秦官。詹,省也,给也。秩比二千石。

4 太子詹事:
《汉书》曰:窦婴字王孙,孝景即位,为詹事。帝弟梁孝王,母窦太后爱之。孝王朝,酒酣,上从容曰:“千秋万岁后传王。”太后欢。婴引卮酒进上曰:“天下者,高帝天下,父子相传,汉之约也,上何以得传梁王!”太后由是憎婴。
又曰:孔光父霸,字次孺。宣帝时,以授太子经为詹事。
又曰:詹事,掌皇后、太子,家有丞属,诸官皆属焉。成帝鸿嘉三年,帝省詹事,属大长秋。

5 太子詹事:
《晋书》曰:卞壸为詹事,世称卞壸裁断切直,敦实,忠于事上也。

6 太子詹事:
《晋起居注》曰:武帝以王恭丹阳尹领詹事,恭让表曰:“今皇储始建,四方是式,总司之任,崇替所由。宜妙简才贤,尽一时之胜,岂臣最庸所可叨忝!”

7 太子詹事:
《晋公卿礼秩》曰:太始中立詹事,掌宫事。

8 太子詹事:
沈约《宋书》曰:詹事一人,初领官属。成帝时悉属少傅,魏氏置詹事总众职,晋初又属二傅,咸宁复置詹事。

9 太子詹事:
《齐职仪》曰:詹事品第三,茂陵书,秩二千石,银章、青绶。局拟尚书令,位视领护将军。

10 太子詹事:
《陈书》曰:后主欲以江总为太子詹事,令管记陆瑜言之于孔奂,奂谓瑜曰:“江有潘、陆之华,而无园绮之实,辅弼储宫,窃有所难。”瑜具以白后主,后主深以为恨,乃自言于高宗。高宗将许之,奂乃奏曰:“江总,文华之人,今皇太子文华不少,无藉于总。如臣愚见,顾选敦重之才,以居辅导。”帝曰:“即如卿言,谁当居此?”奂曰:“都官尚书王廊,世有懿德,识性敦敏,可以居太子詹事。”奂又奏曰:“宋朝范晔,即范泰之子,亦为太子詹事,前代不疑。”后主固争之,帝卒以总为詹事。

11 太子詹事:
《唐书》曰:苏弁改太子詹事。弁初入朝,班位失序,殿中侍御史邹儒立对仗弹之。弁于金吾待罪数刻,特释放。旧制:太子詹事班次太常、宗正卿之下。贞元三年,御史中丞窦参叙定班位,移詹事在河南、太原尹之下。弁乃引旧班制立,台官诘之,乃绐云:“已白宰相,请依旧制。”故为儒立弹之。
又曰:龙朔二年,改詹事为端尹,詹事府为端尹府。

12 太子詹事:
王珉《答徐邈书》曰:詹事弹一官,如尚书左丞矣。

URN: ctp:n376711