Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《國郎中令》

Library Resources
1 國郎中令:
《漢書》曰:龔遂,字少卿,山陽人。以明經為官,至昌邑郎中令,事王賀。賀動作多不正,遂為人忠厚,剛毅有大節,內諫諍于王,外責傅相,引經義,陳禍福,至於涕泣,謇謇無已。面刺王過,王至掩耳起走,曰:「郎中令善愧人。」及國中皆畏憚之。王又與騶奴宰人游戲飲食,賞賜無度,遂入見王,涕泣膝行,左右侍御者皆出涕。王曰:「郎中令何為哭?」遂曰:「臣痛社稷之危也!」
又曰:周勃等共誅諸呂,迎代王。郎中令張武等議皆曰:「不可信,愿稱疾無往,以觀其變。」中尉宋昌進曰:「群臣之議皆非,愿大王勿疑也。」代王遣后薄昭見勃,勃等俱言所以迎立王者,昭還報信矣。王笑謂宋昌曰:「果如公言。」乃令宋昌驂乘,張武等乘傳詣長安,群臣奉法駕代邸。皇帝即日夕入未央宮,夜拜宋昌為衛將軍,領南北軍,張武為郎中令,行殿中。

2 國郎中令:
《續漢書》曰:皇子封王,其郡為國。每國置郎中令一人,秩千石,掌王大夫、郎中、宿衛官也。

3 國郎中令:
《魏志》曰:袁渙為魏國郎中令。及卒,太祖為之流涕,賜穀二千斛,一教「以太倉穀千斛賜郎中令家」,一教「以垣下穀千斛與卿家」,外不解其意。教曰:「以太倉穀者,官法也;以垣下穀者,親舊也。」

4 國郎中令:
《晉中興書》曰:顧榮。時在洛者,惟陸機、陸云及榮,惟三人而已。機、云雖有才藻,不及榮也。以南土秀望,補吳王郎中令。

5 國郎中令:
沈約《宋書》曰:宋國初建,當置郎中令。高祖難其人,謂傅亮曰:「今用郎中令,不可減袁曜卿也。」既而曰:「吾得其人矣。」乃以王惠居之。

6 國郎中令:
《續搜神記》曰:會稽朱弼為王國郎中令,營立第舍,未成而卒。同郡謝子木代其事,以弼死亡,乃定簿書,多張功費,長百餘萬,以其贓誣弼,而實入子木。子木夜寢,忽聞有人道弼姓字者,俄頃而到子木堂前,立謂之曰:「卿以枯骨腐肉專可得誣!當以某日夜更相書。」言終,忽然不見。

7 國郎中令:
陸機《詣吳王表》曰:臣本吳人,靖居海隅。朝廷欲抽引遠人,綏慰遐外,故太傅所辟,殿下東到淮南,發詔以臣為郎中令。

URN: ctp:n376886