Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《戍役》

Library Resources
1 戍役:
《詩》曰:《采薇》,遣戍役也。文王之時,西有昆夷之患,北有獫狁之難,以天子之命,命將卒,遣戍役,以守衛中國,故歌《采薇》以遣之。
又曰:《揚之水》,刺平王也。不撫其民而遠屯戍於母家,周人怨思焉。

2 戍役:
《左傳》曰:齊侯使連稱管至父戍葵丘,瓜時而往,曰:「及瓜而代。」期戍,公問不至,請代不許,故謀作亂。

3 戍役:
《漢書》曰:晁錯上言::守邊、備塞、勸農、力本,當世急務也。臣聞秦北攻胡貊,筑塞河上;南攻楊粵,置卒戍焉。非所以衛邊地而救民死也,貪戾而欲廣地,故功未立而天下亂。夫起兵不知其勢,戰則為人禽,屯則卒積死。夫胡貉之地積陰之處也,木皮三寸,冰厚六尺,食肉飲酪,其人密理,密理,謂肥肉也。鳥獸毳毛,其性能寒。楊粵音越。之地,少陰多陽,其人疏理,鳥獸稀毛,其性能暑。秦之戍卒,不能其水土,死者僨於地。僨,僵也,音奮。秦民見行如往棄市,因以謫發之,名曰謫戍也。凡民守戰至死而不降北者,以計為之也。故戰勝守固則有拜爵之賞,攻城屠邑則得其財鹵以富家室,故能使其眾蒙矢石、赴湯火,視死如歸。秦之發卒也,有萬死之害,而無銖兩之報,故其禍及己。陳勝行戍至於大澤,為天下先倡,天下從之如流水。胡人衣食之業不著於地,如飛鳥走獸於廣野,美草甘水則止,草盡水竭則移,往來轉徙,時至時去,此胡人之業。然令卒守塞一歲而更,不知胡人之能,不如選常居者家室田作以為備,使為之高城深塹,具藺石,布渠答,藺石,城上雷石也。渠答,鐵蒺䔧也。調立城邑毋下千家,為中周虎落。「上從其言,募民徙塞下。
又曰:錯復言:「臣聞古之徙遠方以實廣虛也,相其陰陽之利,嘗其水泉之味,審其土地之宜,觀其草木之饒,然後營邑立城,制里割宅,通田作之道,正阡陌之界,先為筑室家,有一堂二內,二內,內房也。置器物焉。此民所以輕去故鄉而勸之新邑,為置醫藥巫以救疾病,以修祭祀,男女有婚,生死相恤,此所以使民樂其處而有長居之心也。」
又曰:宣帝地節三年,詔曰:「朕既不德,不能附遠,是以邊境屯戍未息。今復飾兵重屯,久勞百姓,非所以綏天下也。其罷車騎將軍、右將軍屯兵。」

4 戍役:
《後漢書》曰:橫野大將軍王常薨,遣驃騎大將軍杜茂將眾兵屯北邊,筑亭候,修烽燧。
又曰:十五年,徙雁門、代郡、上谷三郡人置常山關以東。
又曰:二十五年,南單于遣子入侍。於是雲中五原八郡人歸本土,邊人在中國皆賜以裝錢,轉輸給食也。

URN: ctp:n378931