Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《物》

Library Resources
1 物:
《释名》曰:杂帛为物,以杂色缀其边为翅尾也。将帅之所建也。

2 物:
《礼含文嘉》曰:制度为科,物应以宜,明物以类感其方也。

3 物:
《左传》曰:蒍敖为宰,择楚之令典,军行,右辕,左追蓐,右者,侠为军备;左者,追草为宿备。前茅虑无,如今斥候持绛及白幡,见骑贼举绛幡,见步贼举白幡。备不虞,有无茅,明也。或以云:楚以茅为旗帜也。中权,后劲,中军制谋,后以精兵为殿耳。百官象物而动,军政不戒而备,能用兵矣。

URN: ctp:n379262