Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《旟》

Library Resources
1 旟:
《釋名》曰:鳥隼為旟。旟,譽也。軍吏所建也。急疾趨事則有稱譽也。

2 旟:
《爾雅》曰:錯革鳥曰旟。郭璞注曰:此謂全剝鳥皮毛置之竿頭也。舊說刻革鳥置竿首也。孫叔敖云:革,急也。言畫急疾之鳥於旒也。《周官》鳥隼為旟也。按《禮記》鄭玄云,載之以示眾,即此類也。《書》云:鳥戰目革。《詩》云:如載嗚蔦鳥斯革。旌首鳥者,自是鳥之皮毛,明矣。

3 旟:
《詩》曰:孑孑干旟,在浚之都。
又曰:彼旟旐斯,胡不旆旆?旆,旒垂也。

4 旟:
《周禮》曰:鳥隼為旟,州里所建也。州長之屬

URN: ctp:n379299