Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《頞》

Library Resources
1 頞:
《說文》曰:頞,鼻莖也。頞,烏葛切。

2 頞:
《釋名》曰:頞,鞍也,偃折如鞍也。

3 頞:
《史記》曰:唐舉謂蔡澤曰:「先生魋顏蹙齃,殆不相乎?」

4 頞:
《後漢書》曰:周燮字伯彥,初生顩頤折頞丑甚,母欲棄之,其父不聽曰:「吾聞賢聖多有異,興我宗者乃此。」於是寶之。

5 頞:
《吳書》曰:諸葛恪字玄遜,瑾長子。少知名,少鬢眉折頞廣顙。

6 頞:
《莊子》曰:髑髏深頻蹙頞曰:「豈能舍南面王,樂而為人生哉!」

7 頞:
《呂氏春秋》曰:文王好食昌菹,孔子蹙頞而食之。

8 頞:
揚雄《解嘲》曰:蔡澤,山東匹夫也。顩頤折頞,涕唾流沫。

URN: ctp:n381038