Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《影》

Library Resources
1 影:
《尚书·大禹谟》曰:惠迪吉,从逆凶,惟影响!

2 影:
《东观汉记》曰:西羌祖爰剑为秦所奴隶,而亡藏岩穴中,见焚,有影象如虎,为蔽火,得不死。诸羌以为神,推以为豪。

3 影:
《魏略》曰:何晏性自喜,行步顾影。

4 影:
《山海经》曰:寿麻之国,正立无影,疾呼无响。郭璞注曰:“言其形气有异于人。”
又曰:长留山,神白帝少昊居之。主司反影。日西入则反影东照,言司察之也。

5 影:
《孙卿子》曰:夏首之南有人曰涓蜀梁,其人愚,宵行俯见其影,以为伏鬼;仰见其发,以为立魅,倍道而走。比至其家,失气而卒。

6 影:
《庄子》曰:有畏影恶迹而去之走者,足举逾数而迹逾多,走逾疾而影不离。自以为尚迟,疾走不休,绝力而死。不知处阴以休影,处静以息迹,愚亦甚矣。
又曰:罔两问影曰:“曩子行,今子止;曩子坐,今子起。何其无特操与?”影曰:“吾有待而然者耶?”罔两,影外之微阴也。

7 影:
《太玄经》曰:老子行则灭迹,立则隐影。

8 影:
《风俗通》曰:陈留有富室,公年九十无子,取田家为妇,一交接而死。后生男,其女诬其淫佚有儿。争财,数年不能决。丞相邴吉曰:“吾闻老公子不耐寒,又无影。”时岁八月,取同岁小儿解衣裸之,此儿独言寒。又日中独无影。大小叹息,因与其财。

9 影:
《抱朴子》曰:韩终丹久服,立日中无影。

10 影:
《列仙传》曰:河间王家老舍人自言父世见玄俗,玄俗无影。王呼著日中,实无影。

11 影:
《地镜图》曰:人行日月中无影者,神仙人也。与虚合体,故居日月中无影。履霜无迹,火中无影也。

URN: ctp:n382737