Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《錞于》

Library Resources
1 錞于:
《周禮》曰:以金錞和鼓。

2 錞于:
《宋史》云:廣漢什邡人段祖以錞于獻始興王鑒。其器高三尺六寸,圍二尺四寸,圓如筩,色黑如漆,甚薄,上有銅馬,以繩懸馬,令去地尺餘,灌之以水。又以器盛水於下,以芒當心跪注錞于,以手振芒,則其聲如雷,清響良久乃絕。

3 錞于:
《後周書》:斛斯徵遷太常卿。里裥錞于者,近代絕無此器。或有自蜀得之,皆莫之識。徵見之曰:「此錞于也。」眾弗之信。徵遂引干寶《周禮注》,以芒筒捋之,其聲極振,眾乃嘆服。徵乃取以合樂焉。

4 錞于:
《樂書》曰:錞于者,以銅為之。其銅像鍾,頂大,腹𢴲口弇,上以伏獸為鼻,內懸子鈴銅舌。凡作樂,振而鳴之,與鼓相和。
又曰:凡金為樂器有六,皆鍾之類也。曰鍾,曰鎛,曰錞,曰鐲,音濁曰鐃,奴交切。曰鐸。大各切。鎛如鍾而大。錞于也,圓如椎;頭,上大下小,所謂「金錞和鼓」。鐲,鉦也,形如小鍾,軍行為鼓節。鐃,鈴而無舌,有柄而執之。鐸如大鈴。

URN: ctp:n389674