Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《裙》

Library Resources
1 裙:
《太上飛行羽經》曰:上君衣鳳衣,班文虎裙。

2 裙:
《太上素靈經》曰:太上神仙,衣青錦單裙,青綾裙,云錦絳章丹裙,絳衣飛裙,黃雲錦裙。

3 裙:
《三元布經》曰:太素三元君,服九色龍錦羽裙。紫素元君,衣飛霜羅裙。

4 裙:
《太極左仙公起居注》曰:太上三天錫仙公,緋羅裙。

5 裙:
《龜山元錄》曰:有丹錦飛裙,九色龍錦羽裙。

6 裙:
《太上飛行羽經》曰:七色夜光云錦裙。

7 裙:
《九真中經》曰:蒼華飛羽裙,丹華飛羽裙,白羽飛華裙,亦有黑羽黃羽飛華裙。
又曰:翠龍華文飛羽裙,朱華鳳裙,素羽寫章裙,黑羽龍文裙,綠羽鳳華繡裙。

URN: ctp:n393150