Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《朱衣》

Library Resources
1 朱衣:
應劭《漢官儀》曰:虎賁中郎衣紗縠單衣。《續漢志》同。晉令絳紗谷。

2 朱衣:
《東觀漢記》曰:光武起義,衣絳單衣、赤幘。初,伯升之起,諸家子弟皆曰:「伯升煞我。」及見上絳衣大冠,乃驚曰:「謹厚者。」亦復為之。

3 朱衣:
《晉義熙起居注》曰:安帝自荊州至新亭,詔曰:「諸侍官戎行之時不備朱服。」悉令袴褶從也。

4 朱衣:
《宋元嘉起居注》曰:治書侍御史朱興啟彈朝請向騰之,坐同僚會故員外散騎侍郎楊珍之喪,侍兵唱,變服然後唱,眾官下陪位,而騰之著單衣在朱衣上,於禮有虧,請免所居官,詔「可」。

5 朱衣:
《齊書》曰:呂安國為右衛將軍,加給事中,后改封湘鄉侯。武帝即位,累遷光祿大夫,加散騎常侍。安國欣有文授,謂其子曰:「汝后勿袴褶驅使單衣,猶恨不稱,當為朱官也。」

6 朱衣:
《神異經》曰:西荒有一人,不讀五經而意合,不觀天文而心通,不誦禮律而精當。天賜其衣,男朱衣縞帶委貌冠,女碧衣、戴金勝,皆無縫。

7 朱衣:
《墨子》曰:楚莊王絳衣博袍。

8 朱衣:
《語林》曰:何平叔面絕白。魏文帝疑其著粉,夏日喚與熱餅,既啖,大汗出。以朱衣自拭,色轉皎然,時帝始信之。

9 朱衣:
班彪《便宜事》曰:可選師傅將相子孫有行、好學者以備絳衣舍人。

10 朱衣:
班固《與竇憲箋》曰:將軍哀憐,賜固手跡。告以中軍宜鮮明,乃賜以瑇瑁簪,絳紗單衣。

URN: ctp:n394231