Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《箱》

Library Resources
1 箱:
《東宮舊事》曰:皇太子初拜,有馬齒呈事箱四枚。

2 箱:
《漢武帝內傳》曰:帝崩時遺詔,以雜道書四十卷置棺中。至延康二年,河東功曹李及入上黨抱犢山,彩藥於巖室中,得此書,盛以金箱,卷後題日月,是武帝時河東太守張純以箱及書奏上之。武帝時左右見之,涕泣曰:「此是帝崩時殯殮物。」宣帝愴然,以書付茂陵,安合如故。

3 箱:
晉陸云《與兄機書》曰:一日行曹公器物,有書箱五枚。想兄識彥高,書箱甚似之。

URN: ctp:n395781