Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《叙艺》

Library Resources
1 叙艺:
《书》曰:以旦代某之身,予仁若考,能多材多艺。

2 叙艺:
《礼》曰:是月也,命将讲武,习射御,角力,执弓挟矢以猎。
又曰:德成而上,艺成而下。
又曰:尚伎而贱车,则人兴艺。

3 叙艺:
《周礼》曰:保氏掌谏王恶,而养国子以道,马融曰:道,六艺。乃教之六艺:礼、乐、射、御、书、数。

4 叙艺:
《论语》曰:太宰问于子贡曰:“夫子圣者欤?何其多能也?”子贡曰:“固天纵之将圣,又多能也。”
又曰:志于道,据于德,依于仁,游于艺。

5 叙艺:
《汉书》曰:元帝多伎艺。

6 叙艺:
华峤《后汉书》曰:邓禹十三男,各令习一艺。

7 叙艺:
《梁书》曰:柳恽,字文畅,早有令名。少工篇什弹琴,为士流第一。帝谓周舍曰:“吾闻君子不可求备,至于柳恽,可谓具美。分其才艺,足了十人。”
又曰:朱异,字彦和,通览五经,涉猎子史,博奕书算尤善。沈约面试,皆妙,乃戏之曰:“君何不廉!天下有艺,君一时持去,可谓不廉也。”

8 叙艺:
《后汉书》曰:祖珽,字孝征。裴让之,字士礼。俱崇文学邢劭。省中为之语曰:“多伎多能祖孝征,能赋能诗裴让之。”皆一时之美也。

9 叙艺:
《后赵录》曰:张材伎,乌谭部人也。善棋博、蹴踘、斗鸡诸伎。身长八尺。饮酒石馀不乱。

URN: ctp:n397174