Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《盘》

Library Resources
1 盘:
《说文》曰:盘,承盘也。椃,音奇盘也。

2 盘:
《周礼》曰:若合诸侯,则共珠盘玉敦。合诸侯者,必割牛耳,取其血,歃之以盟。珠盘,以盛牛耳。

3 盘:
《大戴礼》曰:随武子盘之铭曰:“与其溺于人也,宁溺于渊。”

4 盘:
《礼》曰:汤之盘铭曰:“茍日新,日日新,又日新。”

5 盘:
《左传》曰:晋文公及曹,僖负羁之妻曰:“吾观晋公子之从者,皆足以相国。若以相国,公子必反其国。反其国,必得志于诸侯。得志于诸侯,而诛无礼,曹其首也。子盍蚤音早,与早同。自贰焉?”乃馈盘飧,置璧焉。
又曰:莒人伐我东鄙,围台。季武子救台,遂入郓,取其锺以为公盘。

6 盘:
《史记》曰:平原君与楚王合从,音纵。言利害,毛遂谓楚王之左右曰:“取鸡狗马之血来。”毛遂捧铜盘血,跪进曰:“当歃血盟而定之。”
又曰:武帝作柏梁铜柱、承露盘、仙人掌。苏林曰:仙人以手掌擎盘承甘露也。

7 盘:
《后汉书》曰:左慈有术,于铜盘钓鲻鱼。

8 盘:
《汉官仪》曰:封禅,坛南有玉盘,盘中有玉龟焉。

9 盘:
《晋阳秋》曰:武帝时,御府令萧谭承徐循仪疏,作漆画银盘,诏杀之。

10 盘:
《晋四王起事》曰:惠帝还洛阳,道中有老公蒸鸡素木盘中,盛以奉帝。

11 盘:
沈约《宋书》曰:高祖俭,诸子食不过五盏盘。

12 盘:
《后魏书》曰:太武帝作黄金盘十二具,镂以白银,细以玫瑰珠玉。

13 盘:
《隋书》曰:上赐王公已下射。杨素箭为第一,上以外国所献金精盘,价直巨万,赐之。

14 盘:
《荀卿子》曰:君者,盘也;水者,民也。盘圆则水圆,盘方则水方。

15 盘:
《燕丹子》曰:太子出美人能琴者,荆轲曰:“好手!”太子断手,以玉盘奉之。

16 盘:
《淮南子》曰:窥面于盘水则圆,于杯水则修。面形不变其故,有所圆修者,皆所自窥之异也。

17 盘:
《抱朴子》曰:以丹金为盘碗,食其中,令人长生。

18 盘:
《郭子》曰:王光禄曰:“正得残盘冷炙。”

19 盘:
《修复山陵故事》曰:武帝悼后玄宫,漆乌瓦盘一枚。

20 盘:
《东宫旧事》曰:长盘五,漆尺盘三十,漆柏炙拌二。拌,音与盘同。

21 盘:
《汉武内传》曰:西王母以玉盘盛桃。

22 盘:
《神异经》曰:西北荒有金山,上有金银盘,广五十丈。

23 盘:
《搜神记》曰:高辛氏有老妇人得耳疾,医为挑治,得卵,大如茧,盛以瓠离,覆之以盘。俄而卵化犬,因名盘瓠。

24 盘:
《王子年拾遗记》曰:董偃以玉精为盘,承冰而进,则冰玉等色。侍者谓冰无柈必融湿席,上乃拂之,玉盘落于阶上,冰玉皆碎,偃更以为乐。玉精,干涂国献也。武帝以此器赐董偃。
又曰:汉明帝夜宴群臣于华昭园,诏大官进樱桃,以赤瑕瑛为盘,赐群臣,而去其叶。月下视盘与樱桃共一色。众臣皆笑云:“是空盘!”时帝使坐于庭中,欲以承露,诏使举烛,复照众坐,乃知盘中不空也。皆拜谢为乐。

25 盘:
《风土记》曰:越俗,饮宴即懿盘为乐。取大素圆盘,抱以著腹上,以右手五指弹之以为节,舞者应盘节而作舞。

26 盘:
《邺中记》曰:石虎正会御食,游盘两重皆金银参带者百二十盏,雕饰并同。其参带之间,茱萸尽微如破发,近看乃得见,动游盘则圆转也。
又曰:石虎皇后浴室中有双长生树,又安玉盘,受十斛,于二树之间。

27 盘:
《交州杂事》曰:太康四年,刺史陶璜表送林邑王范熊所献缥绀水精盘各一枚。

28 盘:
《述征记》曰:逍遥宫门里有铜浴盘,面径丈二尺。

29 盘:
《魏景初中所铸妒记》曰:武历阳女嫁阮宣子,无道,妒忌,禁婢瓯覆盘盖,不得相合。

30 盘:
《神仙传》曰:沈义为人所迎,见老君,以金案玉盘赐之。

31 盘:
《俗说》曰:桓玄宠丁牛,期食毕,便回盘与之。

32 盘:
毌丘俭《承露盘赋》曰:伟神盘之殊异,邈迢递以秀峙。

33 盘:
《古乐府》曰:琉璃琥珀象牙盘。

34 盘:
张衡《四愁诗》曰:美人赠我翠琅玕,何以报之双玉盘。

35 盘:
李尤《盘铭》曰:或以承觞,或以受物。既与清觞,又盛口食。

36 盘:
蔡邕《盘铭》曰:华盘就用,以享嘉宾。内丹其实,外若玄真。

37 盘:
《陈思王集》曰:明帝承露盘在芳林园中,上盘径四尺九寸,下盘径五尺,铜龙绕其根。

38 盘:
《刘义恭启事》曰:恩旨以犀镂金厕酒杯盘垂赐。

URN: ctp:n397921