Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《狼牙修國》

Library Resources
1 狼牙修國:
《南史》曰:狼牙修國在南海中,其界東西三十日、南北二十日行,北去廣州二萬四千里。土氣、物產與扶南略同。偏多棧沉婆律香。其俗男女皆袒而披發,以古貝為汗漫。其王及貴臣,乃加云霞布覆胛,以金繩為絡帶,金環貫耳;女子則布,以纓絡繞身。其國累磚為城,重門樓閣。王出乘象,有幡旄旗鼓,罩白蓋,兵衛甚嚴。國人說,立國已四百餘年,后嗣衰弱,王族有賢者,國人歸向之。王聞,乃加囚執,其鎖無故自斷。王以為神,因不敢害,乃逐出境。遂奔天竺,天竺妻以長女。俄而狼牙王死,大臣迎還為王。二十餘年死,子婆伽達多立。天監十四年,遣使阿撤多奉表入貢。

URN: ctp:n399752