Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《且末》

Library Resources
1 且末:
上子余切

2 且末:
《漢書》曰:且末國,王治且末城,去長安六千八百二十里。有葡萄諸果。西通精絕二千里。

3 且末:
《北史》曰:且末西北有流沙數百里,夏日有熱風,為行旅之患。風之所至,惟老駝預知之,即嗔而聚立,埋其口鼻於沙中。人每以為候,亦即將氈擁蔽鼻中。其風迅馬夫,斯須過盡,若不防者,必至危斃。后魏大統八年,其兄鄯善未率眾內附。

4 且末:
烏秅上一加切,下真加切

5 且末:
《漢書》曰:烏秅,王治烏秅城,去長安九千九百五十里。田石間有白草,累石為室,民接手飲,師古曰:自高山下溪澗中飲水。接,連其手也。出小步馬。師古曰:小細步也,所謂百步千跡也。

URN: ctp:n400505