Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《盧》

Library Resources
1 盧:
《漢書》曰:司馬相如與卓文君馳歸成都,家徒四壁立。文君久之不樂,謂長卿曰:「弟俱如臨邛,弟,但也。從昆弟假貸,猶足以為生,何至自苦如此?」相如與俱之臨邛,盡賣車騎,買酒舍,乃令文君當盧。郭璞曰:盧,酒盧也。師古曰:賣酒之處,累土為盧,以居酒甕,四邊隆起,其一面高,形如鍛盧,故名盧耳。
又曰:霍光秉政,趙廣漢事光。及薨後,廣漢為京兆尹,心知微指,發長安吏,自將與俱至光子禹第,直突入其門,搜索私屠酤,椎破盧罌。
又曰:魯匡曰:「今絕天下之酒,則無以行禮相養;放而亡限,費財傷民。請法古,令官作酒,以千五百石為率,開一盧以賣。」如淳曰:酒家開肆得客設酒盧,故以盧名肆。臣瓚案,盧,酒甕。

2 盧:
《世說》曰:阮公邑家婦有美色,當盧酤酒。阮與王安豐常從婦飲酒,既醉,便眠其婦側。夫始殊疑之,伺察,終無他意。
又曰:王濬沖為尚書令,著公服,乘軺車,經黃公酒盧,下,回顧謂後車客曰:「吾與嵇叔夜、阮嗣宗共酣飲於盧,竹林之游亦預其末。自嵇生、阮公亡以來,便為時所羈紲。今日視此雖近,邈若山河。」

3 盧:
《南史》曰:齊謝幾卿性通脫,會意便行,不拘朝憲。嘗預樂游苑宴,不得醉而還,因詣道邊酒盧,停車褰幔,與車前三騶對飲。時觀者如堵,幾卿處之自若。

URN: ctp:n402839