Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《駔儈》

Library Resources
1 駔儈:
《說文》曰:駔,馬儈也。

2 駔儈:
《漢書》曰:子貸金錢千貫,節駔儈。孟康曰:節,節物貴賤也。謂除估儈,其節利比於千乘之家。師古曰:儈者,會合二家易者。駔者,其首辛也。駔,音子即切;儈,音貢外切。

3 駔儈:
《後漢書》曰:吳漢,字子顏,家貧,給事縣為亭長。王莽末,以賓客犯法,乃亡命至漁陽。資用乏,以販馬為業。

4 駔儈:
《續漢書》曰:平原王君公以明道,深曉陰陽,懷德滅行,和光同塵,不為皎皎之操。王莽世,退身儈牛自給,有似蜀之嚴君平。

5 駔儈:
《搜神記》曰:羊公,字雍伯,洛陽人,本以儈賣為業。性篤孝,父母終,葬無終山,遂字焉。

6 駔儈:
《晉令》曰:儈賣者,皆當著巾,白帖額,題所儈賣者及姓名,一足著白履,一足著黑履。

7 駔儈:
《淮南子》曰:段干木,晉國之大駔,許慎注曰:駔,市儈也。而為文侯師。

URN: ctp:n402898