Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《尺寸》

Library Resources
1 尺寸:
《禮記·王制》曰:古者以周尺八尺為步,今以周尺六尺四寸為步。古者百畝當今東田百四十六畝三十步。古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分。周尺之數未詳聞也。案《禮》制,周猶以十寸為尺。蓋六國時多變亂法度,或言周尺八寸,則步更為八八六十四寸。以此計之,古者百畝,當今百五十六畝二十五步;古者百里,當今百二十五里。

2 尺寸:
《漢書》曰:度者,分、寸、尺、丈、引也,所以度長短也。度,音大各反。本起黃鍾之長,以子谷秬黍中者,師古曰:秬即黑黍。中者,不大不小也。言取黑黍谷子大小中者,率為分寸也。一黍之廣,度之九十分。黃鍾之長,一為一分,十分為寸,十寸為尺,十尺為丈,十丈為引,而五度審矣。其法用銅,高一寸,廣二寸,長一丈,而分、寸、丈、尺存焉。用竹為引,高一分,廣六分,長十丈,其方法矩,高廣之數,陰陽之象也。分者,自三微而成著,可分別也。寸者,忖也。尺者,篗也。師古曰:篗音約。丈者,張也。引者,信也。師古曰:信讀曰伸,言其長。夫度者,別於分忖於寸,篗於尺,張於丈,信於引。引者,信天下也。職在內官,內官,署名。廷尉掌之。師古曰:法度所起,故屬廷尉也。

3 尺寸:
《魏略》曰:昔長安市儈有劉仲始者,一為市吏所辱,乃感激,踏其尺折之。遂行學問,經明行修,流名海內。后以有道征,不肯就。眾人歸其高。

4 尺寸:
《晉書·荀勖別傳》曰:魏杜夔制律乖錯。勖知漢魏尺漸長於古四分,夔依為律,故不諧,乃令佐著作劉恭依《周禮》制古尺、新律呂以諧音韻。后得古玉律鍾磬,與新律相合,詔賜古尺一具。

5 尺寸:
《隋書》曰:世稱有田父於野地中得周時玉尺,便是天下正尺。荀勖試以校尺所造金石絲竹,皆短校一米。

6 尺寸:
《管子》曰:尺、寸、尋、丈者,所以得短長之情也。故以尺寸量短長,則萬舉而萬不失矣。是故尺寸之度,雖富貴眾強,不為益長;雖卑辱貧賤,不為損度。公平而無所偏,故奸詐之人弗能誤也。故明法者,不可巧以詐偽;有尋丈之數者,不可欺以長短。
又曰:以規矩為方圓則成,以尺寸量短長則得,以法數治民則安。故事廣於理者,其成若神。

7 尺寸:
《孟子》曰:陳代謂孟子云:「枉尺直尋,若宜可為。」枉尺直尋,欲使孟子屈己宗道也。

8 尺寸:
《尸子》云:孔子曰:「詘寸而信尺,小枉而大直,吾為之者也。」

9 尺寸:
《韓子》曰:釋法術而任心治,堯不能正一國;去規矩而妄意度,奚仲不能成輪;廢尺寸而差短長,王爾不能半中。使中主守法術,拙匠執規矩尺寸,則萬不失。

10 尺寸:
《孔叢子》曰:跬,一舉足也,倍跬謂之步。四尺謂之仞,倍仞謂之尋,尋,舒兩肱也,倍尋謂之常。五尺謂之墨,倍墨謂之丈,倍丈謂之端,倍端謂之兩,倍兩謂之匹,兩有五謂之束。

11 尺寸:
《家語》曰:孔子曰:「夫布指知寸,布寸知尺,舒肱知尋,舒身知常,斯不遠之則也。」《白虎通》同。

12 尺寸:
《說苑》曰:度、量、衡,以粟生之。十粟為一分,十分為一寸,十寸為一尺,十尺為一丈。

13 尺寸:
《夢書曰:丈尺為人正長短。夢得丈尺,欲正人也。

14 尺寸:
《魏武上雜物疏》曰:中宮用物,雜畫象列尺一枚,貴人、公主有象牙尺三十枚,宮人有象牙尺百五十枚,骨尺五十枚。

URN: ctp:n402985