Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《秔》

Library Resources
1 秔:
与粳通用

2 秔:
《说文》曰:秔,稻属也。

3 秔:
《宋书》曰:陶潜为彭泽令,公田悉令吏种秫。妻子固请种粳,乃使五十亩种粳。

4 秔:
《陈书》曰:徐孝克所生母患疾,欲粳米为粥,不能常办。母亡后,孝克遂常啖麦。有遗粳米者,孝克对而悲泣,终身不复食焉。

5 秔:
《后魏书》曰:安同,辽东胡也。太宗使同与长孙嵩并理人讼。世祖即位,除青、冀二州刺史。同长子居典太仓事,盗官粳米数石以养同。同大怒,奏求戮居,自劾不能训子,请罪。太宗嘉而恕之,遂诏长给同粳米。

6 秔:
《神仙传》曰:王烈,字长休,邯郸人。与嵇叔夜入山游戏。烈后独入太行山,忽闻山东北如雷声,往视,见山破,石中有孔径尺,中有青泥流出。烈取抟之,随手坚凝,气味如粳米饭。烈自食数丸,因提归以与叔夜,而皆成青石。

7 秔:
杨衒之《洛阳伽蓝记》曰:西方佛沙伏国,有昔尸毗王仓库,为火所烧。其粳米焦燃,于今犹在。若伏一粒,永无虐患。彼国人民须以为药。

8 秔:
《广志》曰:粳有乌粳、黑穬,有幽青、白夏之名。

9 秔:
张衡《南都赋》曰:其厨膳则华乡黑秬,音矩。滍皋香粳。

10 秔:
左思《蜀都赋》曰:黍稷油油,粳抵水漠。

11 秔:
魏文帝《与朝臣书》曰:江表惟长沙名好米,何得比新城粳稻也!上风炊之,五里闻香。

URN: ctp:n403750