Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《麹蘗:》

Library Resources
1 麹蘗::
《書》曰:若作酒醴,爾惟麹蘗。

2 麹蘗::
《記》曰:仲冬之月,乃命有司:秫稻必齊,麹蘗必時。

3 麹蘗::
《左傳》曰:楚子伐簫。還無社與司馬卯言,號申叔展。還無社,蕭人也。司馬卯、申叔展,皆楚大夫。叔展曰:「有麥麹乎?」曰:「無。」麥曲,所以御濕也。「有山芎藭乎?」曰:「無。」

4 麹蘗::
《方言》曰:𪌓、音器䴭、音才䴳、于八切麰、音牟,大麹也。䴽、音脾,細面麹也。䵆、音蒙,有衣麹。䴹、麹小麥為麹,䴹即麹耳。自關而西秦豳之間曰𪌓,晉之舊都曰䴭,今河東人呼麹為才。齊右河濟曰䴳,北燕曰䴹,曲,其通語也。

5 麹蘗::
《說文》曰:曲,酒母也。䤓,生衣也。䤁,熟曲也。蘗,牙米也。

6 麹蘗::
《通俗文》曰:禾圂麥曲曰麥皃。

7 麹蘗::
《釋名》曰:麹,朽也,郁之使生衣朽敗也。蘗,缺也,漬麥覆之,使生牙開缺也。

8 麹蘗::
《史記》曰:文帝遺匈奴秫蘗。
又曰:通邑大都,蘗麹鹽鼓千答也。

9 麹蘗::
《東觀漢記》曰:順帝詔禁民無得酤賣酒麹。

10 麹蘗::
《漢晉陽春秋》曰:愍帝在長安,為劉粲所攻,糧盡,太倉有麹數十餅,屑之為粥以供奉帝。麹屑盡遂降。

11 麹蘗::
《列子》曰:子產有兄公孫朝,聚酒千鍾,積麹成封。

12 麹蘗::
劉伶《酒德頌》曰:枕麹藉糟。

13 麹蘗::
崔寔《四民月令》曰:七月七日作麹。

URN: ctp:n404352