Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《星》

Library Resources
1 星:
《孙氏瑞应图》曰:景星者,大星也。状如半月,生于晦朔,助月为明。王者不私于人则见。
又曰:王者德至幽微,则景星见。
又曰:景星者,星之精也,先后月出于西方。王者不私人以官,使贤者在位则见,佐月为明。
又曰:王者孝行之溢,则斗霣精。北斗七星光明若将霣也。
又曰:王者承天得理,则老人星临国。

2 星:
《符瑞图》曰:镇星合房者,年谷丰熟。

3 星:
《易坤灵图》曰:至德之萌,五星若连珠。

4 星:
《尚书中候》曰:帝尧即政七十载,景星出翼。景,大也。翼,朱鸟宿也。

5 星:
《礼稽命征》曰:出号施令叶民心,制礼作乐得天意,则景星见。
又曰:外内之制,各得其宜,四方之事,无有留滞,则天苑有德星见。

6 星:
《礼斗威仪》曰:君承土而王者,其政太平,则镇星黄而多晕。
又曰:宫星黄大,其馀六星耀光四起。宫星,北斗魁星也。
又曰:君乘水而王,其政太平,则辰扬光;乘金而王,则太白扬光。

7 星:
《礼含文嘉》曰:天子崇有德、彰有道、显有功、褒有行,则太微七星明,少微、处士有德星应。宋均云:“太微,正教之宫也;七星,衣裳正礼。今施教布化,仪服应礼,故星明;今少微、处士有德星应,则星皆有威仪矣。”

8 星:
《春秋合诚图》曰:天子精耀,心愤务德,则景星见。宋均曰:愤犹盛也。

9 星:
《春秋感精符》曰:王者上感皇天,则景星见。

10 星:
《春秋佐助期》曰:虞舜之时,景星出房。

11 星:
《春秋孔演图》曰:天子举贤,则景星放于天。
又曰:王者德政,海内富昌,则镇星入阙。阙,华阙之门,当帝坐。

12 星:
《春秋元命苞》曰:老人星者,治平则见,见则主寿。帝以秋分,候之南郊。
又曰:帝位明,即毕星光大也。

13 星:
《春秋文耀钩》曰:老人星见则主安下,不见则兵起。
又曰:王者安静,则老人星见。

14 星:
《春秋运斗枢》曰:王政和平,则老人星临国,万民以歌。

15 星:
《孝经援神契》曰:德至天,则斗极明。
又曰:天子刑于四海,德洞沦冥,八方神化,则斗霣精。
又曰:神灵滋液,百珍宝用,有景星。
又曰:镇星舍房,符明道兴。宋均曰:符验明而道兴年丰也。
又曰:太白合表,四夷从服之象。宋均曰:合表,从中道也。太白进退主侯兵。合从中道,无进退。

16 星:
《孝经内事》曰:天子行孝德,则景星见。
又曰:王者动得天度,止得地意,从容中道,阴阳合度,则太微五帝座星明以光也。
又曰:王者得礼之制,不伤财,不害民,君臣和,草木昆虫各象正性,则三台为齐明,不阔不狭,如其度。宋均云:“君臣制度,宫室、车旗多少各有科品,则应也。”
又曰:王者敬诸父有差,则斗角光明以扬。宋均云:“诸父,伯仲叔季也。斗为帝车,帝所乘也。角坚刚而居帝前,帝敬诸父,感天应之也。”
又曰:王者远嫌别微,殊贵贱,抑骄臣,息乱子,则屏星为之明以润,帝座章而光。宋均云:“屏星、五帝座为之明以润,章大也。”
又曰:天子得云台之礼,则五车均明,河行不离其常。宋均云:“天子考察天气若梓慎,见星之祲者也,所以获福禳灾。五车主五谷,君禳灾得福,民无饥寒之困,五谷星明以应之。河若离常,则有决溢之忧,则九谷失所殖矣。”
又曰:昆弟有亲亲之思,则钩钤不离房。宋均云:“钩钤远房则疏阔,今昆弟相亲,故天相近,明其友也。
又曰:王者厚长幼,各得其正,则房、心有德星应之。宋均云:“房心为天子明堂,布政之宫,长幼厚则政教著,明房心应之而时也。”

URN: ctp:n405312