Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《赤氣》

Library Resources
1 赤氣:
《漢書》曰:成帝永始三年二月,癸未夜,東方有赤白色氣,大三四圍,長二三丈,索索如樹。南方有大樹四五圍,下莖十五余丈,皆不至地。讖占曰:東南植典氣,狀如樹木,以此知四方欲動者。明年十二月己卯,尉氏男、子楚并等謀反。庚子,山陽鐵官、亡徒蘇令等為大賊。一日有兩氣同時起,而并、令等同月而俱發。
又曰:王莽建國四年夏,赤氣出東南竟天。明年二月,玄帝王皇后崩。

2 赤氣:
《後漢書》曰:獻帝興平末年,夜有赤氣貫紫宮。明年,改玄建安,漳揲曹氏。

3 赤氣:
《晉書》曰:惠帝太安二年,赤氣竟天。又永興二年十一月,夜有赤氣竟天。其年十二月,成都王穎攻洛陽。
又曰:懷帝永嘉玄年正月,天氣晝赤,有聲如雷。明年,劉玄海僣位。

4 赤氣:
《宋書》曰:文帝玄嘉七年十一月,西北有赤氣,中黑如旌旗。至八年,滑臺為魏軍圍,糧盡,城中熏鼠而食之。

5 赤氣:
《後魏書》曰:莊帝永安三年十一月己丑,有赤氣如霧,從顯陽殿階西南角斜屬廊,高一丈,連地如絳紗,自未至戌不滅。帝見而惡之。

6 赤氣:
《隋書》曰:周靜帝大定玄年,有赤氣起西方,東行遍天下。七月,隋公堅禪。
又曰:隋大業末,越王侗東都留為王世充所幽,世充自立為丞相,百官總已於尚書省,受冊設樂,文武陪位於廳。西有赤氣如絳幔,自辰至戌而滅。旬日,世充乃殺朝士玄文都、盧楚,遂篡位。

URN: ctp:n405870