Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《黄雾》

Library Resources
1 黄雾:
《尚书中候》曰:桀为无道,地吐黄雾。

2 黄雾:
《汉书》曰:成帝初即位,封舅王凤、王根等五人关内侯。其月,黄雾四塞,终日竟夜,著地者如黄土尘,夺日光。王凤等大惧。
又曰:王莽天凤玄年六月,黄雾四塞。其年缘边大饥,人相食。

3 黄雾:
《晋书》曰:惠帝时,冬,黄雾四塞,六日乃止。明年,赵脱凶篡位。时朝昏兵乱,帝屡蒙尘。
又曰:明帝初,频有黄雾四塞。时王敦害尚书刁协、仆射周顗。
又曰:穆帝时,凉州黄雾下,如尘。时张重华纳谮,后年重华死,嗣子见杀。
又曰:孝武帝时,黄雾四塞。时会稽王道子专政,亲近佞人。
又曰:安帝时,黄雾昏浊,不雨。时桓玄谋逆,帝返正。频年大雾。时帝室衰微,臣下拥毙薮,土地非君之有。

4 黄雾:
《晋中兴书·徵祥说》曰:大宁玄年,黄雾四塞,王敦之应。

5 黄雾:
《宋书》曰:文帝玄嘉二十九年十二月,黄雾四塞。

6 黄雾:
崔鸿《十六国春秋》曰:前凉张茂四年正月,黄雾四塞。其年茂死也。
又曰:前赵刘聪玄年十月,聪将赵固与晋车骑将军王申相拒于延津。时黄雾昼夜,人不相见,固军大败。
又曰:后赵石勒建平四年,黄雾四塞,氛障蔽天。十月,大疫,死。

URN: ctp:n406024