Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鷃》

Library Resources
1 鷃:
《左傳》曰:郯子云:「少皞鷙以鳥明遒。青鳥氏,司啟者也。」杜預注云:青鳥,鸧鷃也,立春鳴,立冬去。

2 鷃:
《爾雅》曰:鳸,鷃也。郭璞癥曰:今鷃雀也。犍為舍人曰:主趨民收麥,不得晏起也。

3 鷃:
《說文》曰:鷃,鳲也。從「鳥」,「晏」聲。

4 鷃:
《春秋考異郵》曰:水滅火,故虻螫鷃。宋均注曰:鷃,柔良之鳥,鷃于水也。

5 鷃:
《春秋運斗樞》曰:機星散為鷃。德義少,殘百家,則鷃無頭。

6 鷃:
《易通卦驗》曰:立春、雨水,鸧鷃鳴。鄭玄云:鷃,蒼狀也。

7 鷃:
《廣志》曰:鷃常晨鳴,如雞,道路賈車以為行節。出西方。

8 鷃:
《莊子》曰:窮發之北,有鳥焉,其名曰鵬。翼若垂天之雲,搏扶搖羊角而上者九萬里,斥鷃笑之曰:「我騰躍上,不過適甸仞下,翔蓬蒿之間,此亦飛之至也,而彼且奚適?」
又曰:載鼷以車馬,樂鷃以鐘鼓。

9 鷃:
《國語》曰:晉平公射鷃,使豎襄搏之,失。公怒,將殺之,叔向聞之。夕,夠棗,叔向曰:「君必殺之!昔吾先君唐叔射兕於徒林,殪以大甲,以封于晉。今君射鷃,鷃不世,搏而不得。是揚君恥也,勿令遠聞!」公忸怩顏,乃趣舍之。注,賈逵解曰:「徒林,園中地也。言唐叔有才藝,封于晉。」

10 鷃:
《呂氏春秋》曰:亂國之妖,有雉生鷃。

11 鷃:
《車凌別傳》曰:鷃雀椿能乘激風以飛。

URN: ctp:n408607