Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《白雀》

Library Resources
1 白雀:
《尚书中候》曰:维天降纪,泰伯出狩,至于咸阳。天振大雷,有火下,化为白雀,衔箓集于公车。

2 白雀:
《孝经援神契》曰:王者奉已约俭,台榭不侈,尊事耆老,则白雀见。

3 白雀:
《典略》曰:泰伯出猎于咸阳,大雷,有火流下,化为白雀,衔丹书集于公车,书曰:“泰伯霸世。”

4 白雀:
《魏略》曰:文帝欲受禅,白雀十九见。

5 白雀:
《吴志》曰:华核上孙皎表曰:“明珠既睹,白雀继见。”

6 白雀:
《燕书》曰:愍帝时,有异雀,素质绿头,集于端门东树,栖翔顿慨而去。夏四月,以异雀故,大赦;名东园为白雀园。

7 白雀:
《凉州记》曰:吕光大安三年,白雀巢阳川令郭敏室。

8 白雀:
《敦煌实录》曰:侯瑾,字子瑜,解鸟语。常出门,见白雀与群雀同行,慨然叹曰:“今天下大乱,君子小人相与杂。”

9 白雀:
《北齐书》曰:临漳县令裴鉴,莅官清苦,致白雀之瑞。樊逊上《清德颂》十首。

10 白雀:
《唐书》曰:初,高帝于大原斩王威,有白雀飞入高祖之怀。
又曰:武德九年,江州都督、太子卫副率侯君集于纳义门,献白雀一。
又曰:开玄十三年,兖州奏白雀见景戍。上谓宰臣曰:“往者吏官惟记灾异,将令王者惧而循得,故《春秋》不书祥瑞,惟记有年,敕圣人之意明矣。天下诸州府,不得更奏祥瑞。”

11 白雀:
《南越志》曰:鲁城县多白雀,大如鸠,素质凝映。

12 白雀:
《先贤传》曰:周不疑,曹公欲以为议郎,不就。时有白雀瑞,不疑已作颂,授纸笔,立令复作,操奇异之。

13 白雀:
《罗含传》曰:含在家中,时有白雀集堂宇,此德行幽感所致。

14 白雀:
《豫章旧志》曰:太守孔竺,临郡三月,白雀出。南昌太守夏侯嵩,临郡六年,白雀见。

URN: ctp:n408720