Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《鴟》

Library Resources
1 鴟:
《春秋運斗樞》曰:玉衡星散為鴟。

2 鴟:
《莊子》曰:鴟得腐鼠,鹓櫥嫗之,仰而視之。
又曰:鵄,嗜鼠之鳥也。

3 鴟:
《淮南子》曰:虞氏者,梁富人也。登高樓,臨大路,設樂陳酒,博於其上。游俠相隨行樓下。博者射中而笑,飛鳶墮腐鼠而中游俠。俠相與語曰:「虞氏富人,奚有輕人擲昃,乃辱我以腐鼠!」其夜乃殺虞氏,大滅其家。此謂類非也。

4 鴟:
《淮南萬畢術》曰:鴟腦令雞自伏。取鴟腦以途雞,即自伏不能起也。

5 鴟:
《呂氏春秋》曰:亂國之妖,市有舞鴟。

6 鴟:
《鹽鐵論》曰:泰山之鴟,啄腐鼠於窮澤,非有害於人也。今有同盜主財而食之焉,得若泰山之鴟乎?

7 鴟:
《後魏書》曰:孝武即位,蠕蠕諸番并遣使朝貢,帝臨軒宴之。有鴟鳥飛鳴於殿前。帝素知竇熾善射,因欲矜示遠人,乃給熾御箭兩支,命射鴟,應弦而落。諸番人咸嘆異焉,帝大悅。

8 鴟:
《列仙傳》曰:李仲甫夜臥床氏,或為鴟鳥跱架上。后至沓縣臣山上候北風,當飛度南海。山上有羅鷹者羅得鴟,視之,仲甫也。後留更三年,自云涂去侖去。

URN: ctp:n408855