Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鳥卵》

Library Resources
1 鳥卵:
《左傳·哀公下》曰:子西曰:「勝如卵,余翼而張之。」

2 鳥卵:
《漢書》曰:武帝時,大宛諸國獻大鳥卵。應邵曰:如二石甕。條支國大鳥,卵如甕。

3 鳥卵:
《魏志》曰:清河令徐孝龍取十三種物著篋中,使管輅射之。先說雞子,後謂蠶蛹,遂一一名之。

4 鳥卵:
《吳志》曰:孫權太子常嘲諸葛恪曰:「匈糠何不食馬矢?」恪曰:「愿太子食雞卵。」權曰:「人令卿食馬矢,卿使人食雞卵,何也?」恪曰:「所出同耳。」權大笑。

5 鳥卵:
《晉書》曰:戴安道少時,取雞卵汁溲白瓦屑,作鄭玄碑文,手刻字,文既綺藻,器亦妙絕。

6 鳥卵:
《唐書》曰:武德中,西蕃突厥葉護可汗遣使貢條支巨卵二。
又曰:貞觀二十一年,西蕃吐陸可汗獻金卵瓶,鳥殼也。雕刻作禽獸,而途以黃金。

7 鳥卵:
《山海經》曰:西王母山有沷民國,鳳卵是食,甘露是飲。

8 鳥卵:
《韓詩外傳》曰:卵之性為雛,不得良雞大育,積日累久,則不成為雛。

9 鳥卵:
《管子》曰:子夏云:「雕卵,然後謇戤,所謂發積藏,散萬物。」

10 鳥卵:
《墨子》曰:以他言非吾者,猶以卵投石也。盡天下之卵,石猶不毀也。

11 鳥卵:
《孫卿子》曰:以桀詐桀,則幸;詐堯,譬若以卵投石。
又曰:卵有毛,是說之難持者也,而惠施、鄧析能精之。然而長者不貴,非禮義擲晷也。

12 鳥卵:
《淮南子》曰:越雞不能伏鶴卵。
又曰:雁北向,鵲始加巢,雉鴝呼卵。

13 鳥卵:
《淮南萬畢術》曰:艾火令雞子飛,取雞子,去其汁,燃艾火,內空卵中,疾風因舉之,飛。鹽之累卵。取鹽途卵,取他卵置上,即累矣。

14 鳥卵:
《抱樸子》曰:夏后始衰,食鳳卵而鳳去。如此,則鳳有種矣。

15 鳥卵:
《揚子法言》曰:雌之不才,其卵段;段,敗也。君乏才,其民野。不屈其意,不累其身。不夷不惠,可否之間。

16 鳥卵:
《神仙傳》曰:有人病,就茅君請福。煮雞子十枚,以內帳中。須臾,茅君悉擲出。其中伍縷者,并差;有黃者,不愈。常以此為候。

17 鳥卵:
阮籍《大人先生傳》曰:若先生者,以天地如卵耶?小物細人,欲論其長短,議其是非,豈不罷湊!

18 鳥卵:
《博物志》曰:九竅者胎生,八竅者卵生。龜、鱉、黿、此諸類皆卵生而影伏。

19 鳥卵:
《幽明錄》曰:桂陽羅君章,二十許,都未有志,不屬意學問。常晝寢,夢得一鳥卵,五色雜耀,不勢人間物,夢中因取吞之。於是漸有志向,遂更勤學,讀九經,以清才聞。

20 鳥卵:
《羅含傳》云:吞飛鳥卵。

21 鳥卵:
《吳氏本草》曰:丹雞卵可作虎珀。

22 鳥卵:
張衡《南郡賦》曰:春卵夏筍。

23 鳥卵:
張孟陽《洛禊賦》曰:浮素卵以蔽水,灑玄醪於中河。

URN: ctp:n409367